Remind VS remember (przypominać i pamiętać)

W dzisiejszym poście przybliżamy częsty problem wynikający z wielorakiego znaczenia polskich czasowników “pamiętać” i “przypominać”. Ich dwa podstawowe odpowiedniki angielskie, często mylone przez polskojęzycznych użytkowników tego języka, to to remind oraz to remember.

 

Remind

To remind jest czasownikiem przechodnim, co oznacza, że wymaga użycia dopełnienia. Odpowiada zatem polskiemu “przypominać komuś”, a nie “przypominać sobie”. Czasownik możemy zastosować w którejś z następujących czterech konstrukcji:

 1. A reminds B of sb/sth

  Przypominać komuś kogoś/coś: His impassive, fierce stare reminded her of an owl.

 2. A reminds B to do sth

  Przypominać komuś, że ma coś zrobić: She reminded me to be respectful.

 3. A reminds B about sb/sth

  Przypominać komuś o kimś/czymś: They reminded her about the meeting.

 4. A reminds B that

  Przypominać komuś, że: The barman reminded them that singing was not permitted.

Warto pamiętać

Z powyższej listy wynika, że czasownika to remind nie użyjemy do wyrażenia myśli Niektórzy ludzie przypominają swoje psy. W tym znaczeniu czasownik “przypominać” przybiera formę nieprzechodnią, tj. nie stosujemy dopełnienia. Odpowiednim czasownikiem będzie tutaj to resemble:

Some people resemble their dogs.

 

Remember

W odróżnieniu od to remind, to remember jest czasownikiem nieprzechodnim, to znaczy takim, który nie poprzedza dopełnienia. Odpowiada zatem polskiemu przypomnieć sobie kogoś/coś:

I finally remembered what my brother told me the other day.

 

Remember ma jednak jeszcze kilka innych zastosowań, tym razem odpowiadających polskiemu “pamiętać”:

 1. remember to do sth

  Pamiętać, aby: Remember to post the letters.

 2. remember about sth

  Pamiętać o: Mark remembered about his promise to stand in for me the next day.

 3. remember that

  Pamiętać, że: You must remember that this is a secret.

Warto pamiętać

To remind jest jednym z tych ciekawych czasowników, które zmieniają znaczenie w zależności od tego, czy łączą się z bezokolicznikiem czy z formą -ing.

Remember to do sth oznacza “pamiętać, aby coś zrobić”, czyli wyraża stan przed wykonaniem danej czynności — Pamiętałem, aby zamknąć drzwi po wyjściu z domu:

I remembered to close the door after I left.

 

Remember doing sth to “pamiętanie, że się coś zrobiło” (pamiętanie zrobienie czegoś), czyli stan niejako post factumPamiętam, że zamknąłem drzwi do samochodu, więc nie mógł być otwarty (pamiętam, jak je zamykałem):

I remember locking the car doors, so it can’t have been open.

 

Źródło przykładów: The Authority.

 

STRONA GŁÓWNA

 

Następny Post
Poprzedni Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *