Warunki świadczenia usług edukacyjnych

Szkolenia Językowe Veris (Wrocław 2016)

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Szkoleń Językowych Veris (zwanych dalej także „Szkoleniem”) jest firma VERIS Translations Jarosław A. Szymański, zwana dalej „VERIS”.
2. Firma VERIS zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług edukacyjnych w postaci szkolenia językowego poprzez zapewnienie lektora języka angielskiego o odpowiednich kompetencjach oraz dostarczenie odpowiednich materiałów dydaktycznych.
3. Warunkiem przystąpienia do Szkolenia jest podpisanie przez Klienta Umowy na świadczenie usług edukacyjnych oraz pełna akceptacja niniejszych Warunków wraz z Cennikiem.

§2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Szkolenia Językowe Veris są indywidualnymi, spersonalizowanymi kursami języka angielskiego, wchodzące w skład trzech pakietów: „Competition & Exam”, „Certificate” oraz „Professional”.
2. Szkolenia Veris są kursami autorskimi: ich treść i formuła i stanowią własność intelektualną firmy VERIS.
3. W ramach Szkolenia firma VERIS dostarcza Klientowi m.in. dedykowane materiały dydaktyczne przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Materiały objęte są prawem autorskim, a ich rozpowszechnianie bez pisemnej zgody VERIS jest zabronione.
4. Minimalną jednostką dydaktyczną Szkolenia jest jedno 90–minutowe spotkanie.
5. Minimalny okres trwania Szkolenia wynosi jeden miesiąc (4 spotkania).

§3. SPOTKANIA
1. Spotkania w ramach Szkoleń odbywają się indywidualnie lub w niewielkich grupach (2–4 osoby) zorganizowanych przez Klienta.
2. Spotkania odbywają na terenie miasta Wrocławia w miejscu i liczbie określonych przez Klienta w Umowie.
3. Spotkania odbywają się według harmonogramu ustalonego z lektorem. W przypadku zajęć ruchomych Klient zobowiązany jest ustalić plan zajęć na każdy kolejny tydzień
z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
4. W przypadku odwołania spotkania przez Klienta zobowiązany jest on telefonicznie powiadomić o tym fakcie lektora najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego spotkanie. Spotkanie odwołane w sposób prawidłowy podlega odrobieniu w okresie najbliższych dwóch miesięcy, w przeciwnym wypadku uznaje się je za odbyte. Warunkiem powyższego jest podpisanie umowy na czas nieokreślony lub okres przynajmniej dwóch miesięcy.
5. W każdym miesiącu trwania Kursu odbywają się najpierw spotkania przewidziane podstawowym zakresem Umowy, następnie odbywają się spotkania zaległe z poprzednich miesięcy.
6. W przypadku odwołania spotkania przez lektora Klient ma prawo do wyznaczenia najbliższego terminu, w którym spotkanie będzie mogło zostać zrealizowane.

§4. LEKTORZY
1. Firma VERIS zobowiązuje się zapewnić Klientowi indywidualnego lektora języka angielskiego.
2. Firma VERIS gwarantuje lektorów o kompetencjach językowych, merytorycznych
i metodycznych odpowiednich do właściwego przeprowadzenia Szkolenia oraz odpowiednio wysokich kwalifikacjach, tj. spełniających minimum: dyplom magistra filologii angielskiej oraz przynajmniej 5–letnie udokumentowane doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych.
3. Firma VERIS zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa w przypadku dłuższej niedyspozycyjności lektora.
4. Firma VERIS zastrzega prawo do zmiany lektora w szczególnie określonych przypadkach, takich jak długoterminowa choroba lektora uniemożliwiająca powrót do pracy.
5. W uzasadnionych przypadkach Klient ma prawo do zmiany lektora, o czym należy poinformować firmę VERIS drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.
6. Lektorom nie wolno wykonywać jakichkolwiek usług (nauczanie, tłumaczenie lub weryfikacja tekstu, itd.) na rzecz Klientów VERIS z pominięciem Firmy. Każdy lektor podpisuje umowę
o zakazie konkurencji, za złamanie której przewidziano surowe kary umowne.

§5. PŁATNOŚCI
1. Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczania płatności za Szkolenie w formie i terminie zadeklarowanych w Umowie. Dostępne formy płatności: po każdym spotkaniu, gotówką do rąk lektora lub z góry za każdy miesiąc, przelewem do 5. dnia danego miesiąca (z góry).
2. W dowolnym momencie trwania Kursu Klient ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zadeklarowanej liczby spotkań w miesiącu, liczby osób biorących udział w spotkaniach lub czasu trwania spotkań. Zmiany wchodzą w życie wraz z początkiem miesiąca następującego po ich akceptacji przez firmę VERIS. Skutkuje to zmianą wysokości opłat miesięcznych i/lub jednostkowych.
3. Opłata za Kurs obejmuje dojazd lektora na miejsce prowadzenia spotkań. W przypadku miejsc położonych na obrzeżach miasta lub o znacznie utrudnionym dojeździe firma VERIS zastrzega prawo do doliczenia opłaty dodatkowej.

§6. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W dowolnym momencie trwania Szkolenia Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu rezygnacji. Klient składa rezygnację telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną na adres info@veris.co. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Strony mogą uzgodnić inny okres wypowiedzenia.
2. W trakcie okresu wypowiedzenia Klient ma prawo do wykorzystania wszystkich zadeklarowanych i/lub opłaconych spotkań. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6.4, wniesione przez Klienta płatności z góry nie podlegają zwrotowi.
3. W przypadku rezygnacji z kursu bez zachowania okresu wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności za okres, w którym zgodnie z umową spotkania powinny się odbyć.
4. W ciągu pierwszych 14 dni od dnia podpisania Umowy Strony zachowują prawo do rezygnacji
ze Szkolenia, a płatności za spotkania niezrealizowane zostają Klientowi zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych.
5. Firma VERIS zachowuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia Klientowi, który nie wywiązuje się z zadeklarowanej liczby spotkań lub nagminnie (tj. trzy razy z rzędu) odwołuje spotkania. W powyższym przypadku wniesiona wcześniej opłata za spotkania nie podlega zwrotowi.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany w treści Umowy lub ustalenia nieobjęte powyższymi Warunkami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
3. Klient poświadcza, iż zapoznał się z powyższymi Warunkami i w pełni akceptuje ich treść.

 

REGULAMIN PDF

Atuty Veris

Poznaj atuty oferty Veris lub skontaktuj się z nami.